Regulamin

Zapoznaj się z warunkami korzystania z Paymenticon!

REGULAMIN
EMP Systems Limited

 

1. WSTĘP
2. INFORMACJE OGÓLNE
3. DEFINICJE
4. OTWARCIE KONTA E-PIENIĄDZA
5. WPŁATY E-PIENIĄDZA
6. WYSYŁANIE PŁATNOŚCI E-PIENIĄDZEM
7. TRANSAKCJE PRZY UŻYCIU E-PIENIĄDZA
8. WYPŁATY
9. ZAMKNIĘCIE KONTA
10. OPŁATY
11. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE STRON
12. GŁÓWNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
13. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
15. DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ
16. ZMIANY
17. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
18. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
19. INTERPRETACJA
20. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
22. POSTANOWIENIA REGIONALNE - POLSKA

 

1. WSTĘP

1.1. Poniższy Regulamin jest umową pomiędzy Tobą ("Użytkownik", "Ty", "Twój") i EMP Systems Limited ("My", "Nas", "Nasz", "Nam", "Nami", lub "EMPS"), firmą zarejestrowaną według Prawa Malty, posiadającą numer rejestracyjny C64728 i z siedzibą pod adresem Parthenon Building, Hughes Hallet Street, Sliema, SLM 3141, Malta i dotyczy reguł korzystania Użytkownika z Usług. Rejestrując się do korzystania z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania, wyrażenia zgody na wszystkie warunki zawarte w tym dokumencie i do ich zaakceptowania. Poniższy Regulamin jest wyrażony i zawarty w języku polskim. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na to, iż każde pośrednie lub bezpośrednie korzystanie z Usług, będzie stanowiło akceptację Regulaminu.

1.2. Regulamin określa otwarcie, używanie i zamknięcie konta pieniądza elektronicznego (e-pieniądza) Użytkownika i wraz z naszą Polityką Prywatności i wszelkimi innymi warunkami do niej się odnoszącymi, ustanawiają prawną relację pomiędzy Użytkownikiem a nami. Aby korzystać z dodatkowych usług, Użytkownik może być zobowiązany do przyjęcia dodatkowych warunków, o których będzie powiadomiony przy zamówieniu takich usług.

1.3. Zaleca się wydrukowanie lub inne zachowanie kopii niniejszego Regulaminu dla własnego wglądu i bezpieczeństwa. W celu uniknięcia wątpliwości, wersja Regulaminu wyświetlana na stronie internetowej/terminalu będzie zawsze wersją aktualną i jedyną wiążącą.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. EMPS jest firmą zarejestrowaną według Prawa Malty, operującą w sektorze usług pieniądza elektronicznego i licencjonowana przez Malta Financial Services Authority (MFSA, Maltański Urząd ds. Finansowych) na podstawie Ustawy o Instytucjach Finansowych zgodnej z Europejską Dyrektywą o Pieniądzu Elektronicznym (2009/110/EC).

2.2. Platforma zapewnia indywidualnym użytkownikom i firmom możliwość nabywania pieniądza elektronicznego i bezpiecznego realizowania opłat za produkty i usługi.

 

3. DEFINICJE

3.1. Istnieje kilka kluczowych terminów w niniejszym Regulaminie, które mają następujące definicje:

"Complaints Manager" (Rzecznik ds. Reklamacji) to stanowisko w MFSA, które zapewnia Użytkownikom usług finansowych bezpłatną usługę badania skarg przeciw jednostkom finansowym;

"Czynności zabronione" odnoszą się do działań opisanych w paragrafie numer 14 niniejszego Regulaminu;

"Dane logowania" odnoszą się do danych dostępowych umozliwiających korzystanie z Usług : (1) graficzny kod QR (lub jego numeryczna reprezentacja na voucherze lub elektroniczna reprezentacja zakodowana w czipie EMPS Smartcard) używany do logowania i (2) Kod PIN używany jako poufny numer identyfikacyjny, hasło; (3) adres mailowy i hasło;

"Dni" odnoszą się do dni kalendarzowych;

"Dni Robocze" odnosi się do dni (oprócz sobót i niedziel), w których banki prowadzą działalność (inną niż dwudziestoczterogodzinna działalność bankowości elektronicznej);

"Dystrybutor" odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej upoważnionej do wykupywania, dystrybucji lub odsprzedawania pieniądza elektronicznego i dokonywania usługi weryfikacji Użytkowników i niektórych podstawowych usług obsługi Użytkownika w imieniu EMPS;

"EMPS Smartcard" odnosi się do plastikowej karty z wbudowanym mikroczipem i kodem QR dostarczonej Użytkownikom przez EMPS w celu przeprowadzanie transakcji, wpłacenia lub wypłacania pieniądza elektronicznego;

"Informacja" odnosi się do poufnych danych osobowych umożliwiających osobistą identyfikacę lub wszelkich innych informacji związanych z Kontem lub Użytkownikiem w tym, lecz nie wyłącznie, imię i nazwisko, adres email, adres pocztowy/wysyłkowy, numer telefonu oraz informacje finansowe;

"Instrument Płatniczy" oznacza wyłącznie opłaty gotówką lub przelewem bankowym;

"Konto Anonimowe" oznacza konto otwarte przez Użytkownika anonimowo bez przedstawiania wymaganych dokumentów, z którego korzystanie podlega szczegółowym restrykcjom i ograniczeniom;

"Konto" lub "Konto pieniądza elektronicznego" lub "Konto e-pieniądza" odnosi się do Konta, na które pieniądz elektroniczny jest wpłacany, przechowywany lub z którego jest on wypłacany w trakcie korzystania z Usług; w tym Konta Anonimowe oraz Konta Zarejestrowane;

"Konto Zarejestrowane” oznacza konto otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu wymaganych dokumentów;

"Obsługa Klienta" odnosi się do działu obsługi klienta EMPS, z którym można nawiązać kontakt online przez kanały dostępu opisane na stronie internetowej w dziale "Kontakt";

"Opłaty" odnoszą się do opłat opisanych w paragrafie numer 10;

"Pieniądz Elektroniczny/E-pieniądz" odnosi się do wartości pieniężnej zdeponownej na urządzeniu elektronicznym nieprzynoszącej odsetek, emitowanej w zamian za środki pieniężne i przyjmowanej jako środki płatnicze przez osoby inne niż EMPS. Ponadto płatności wykonanane przy użyciu Serwisu odnoszą się do opłat pieniądzem elektronicznym;

"Regulamin" odnosi się do niniejszych warunków włącznie z późniejszymi zmianami i wszelkimi przyszłymi modyfikacjami;

"Reklamacja" odnosi się do roszczenia kwestionującego transakcję płatności, które zleceniodawca składa do EMPS bez udziału instytucji Complaints Manager (Rzecznik ds. Reklamacji);

"Saldo" odnosi się do pieniędzy elektronicznych znajdujących się na koncie elektronicznym;

"Serwis" oznacza wszystkie usługi dotyczące pieniądza elektronicznego oraz usługi powiązane dostępne na Stronach internetowych EMPS;

"Partner" odnosi się do posiadacza konta, który upoważniony jest przez EMPS do sprzedaży swoich Produktów i używania Serwisu do otrzymywania oraz/i przesyłania za nie płatności;

"Strony internetowe EMPS" odnoszą się do wszelkich stron serwisu internetowego, jak na przykład https://paymenticon.com, za którego pomocą korzysta się z Usług;

"Spór" odnosi się do sporów udokumentowanych i złożonych na podstawie paragrafu numer 22 niniejszego Regulaminu;

"Transakcja" oznacza przesłanie, wpłatę lub wypłatę środków pieniężnych zgodnie z definicją podaną w paragrafie numer 7;

"Unikatowy Identyfikator" w celu zrealizowania płatności poprzez EMPS oznacza: wewnętrzny identyfikator otrzymywany od EMPS, przydzielany do konta pieniądza elektronicznego Partnera;

"Usługi" odnoszą się do wszystkich usług płatniczych przy użyciu pieniądza elektronicznego i związanych z nim produktów dostępnych na stronie (lub stronach) EMPS;

"Zlecenie Płatności" odnosi się do poprawnie sporządzonego zlecenia wydanego przez Użytkownika do Nas z dyspozycją dokonania płatności;

"Zmiana" będzie zdefiniowana w paragrafie numer 17;

"Zwrot płatności" odnosi się do płatności, którą EMPS może zwrócić do Użytkownika lub innej strony trzeciej, ponieważ płatność została zakwalifikowana jako ryzykowna i z tego względu zaistniała potrzeba zwrotu płatności, aby zmniejszyć związane z nią ryzyko;

"Voucher QR EMPS" odnosi się do vouchera z kodem QR dostarczonego przez EMPS Użytkownikom, umożliwiając im przeprowadzanie transakcji, wpłacenie lub wypłacanie pieniądza elektronicznego;

 

4. OTWARCIE KONTA E-PIENIĄDZA

4.1. Aby móc korzystać z naszych Usług, Użytkownik musi najpierw otworzyć Konto pieniądza elektronicznego, rejestrując swoje dane poprzez Dystrybutora. Rozpoczynając proces rejestracji, Użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejszy Regulamin oraz naszą Politykę Prywatności i musi mieć zdolność prawną do wykonania tego działania. Jeżeli Użytkownik zamówi dodatkowe Usługi, wyraża zgodę na przestrzeganie dodatkowych postanowień regulaminowych.

4.2. Aby otworzyć Konto pieniądza elektronicznego i korzystać z Usług oferowanych przez EMPS, Użytkownik zostanie poproszony o weryfikację swojej tożsamości poprzez dostarczenie informacji i dokumentów.

4.3. Istnieje również możliwość otwarcia Konta anonimowego, które ma okreslone limity, nabywając Vouchery QR EMPS dla Użytkowników anonimowych (którzy nie muszą przedstawiać wymaganej dokumentacji). Fakt nabycia wyżej wspomnianych Voucherów QR EMPS będzie uważany za zapoznanie się i wyrażenie zgody stosowanie się z niniejszym Regulaminem.

4.4. Użytkownik może otworzyć tylko jedno Konto pieniądza elektronicznego, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie on posiadał naszą wyraźną zgodę na otwarcie dodatkowych kont (dla uniknięcia wątpliwości: każdy aktywny anonimowy Voucher reprezentuje jedno konto e-pieniądza w systemie).

4.5. Transakcje na Koncie pieniądza elektronicznego Użytkownika, mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie w walutach dostępnych dla konta danego Użytkownika w systemie.

4.6. Użytkownik ma obowiązek dostarczenia, podczas procesu rejestracji lub w inny sposób okresowo,dokładnych i prawdziwych Informacji zgodnie z wymogami EMPS: bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.

4.7. Aby uzyskać dostęp do swojego nowo otwartego konta pieniądza elektronicznego i korzystać z Usług, Użytkownik otrzyma Voucher QR EMPS lub EMPS Smartcard, na której będzie mógł ustawić kod PIN (Personal Identification Number - Numer Identyfikacji Osobistej) do celów bezpieczeństwa. Ustawienie kodu PIN przy pierwszym korzystaniu z systemu dla zarejestrowanych Użytkowników jest obowiązkowe, a ustawienie go dla Użytkowników anonimowych jest opcjonalne.

4.8. Wszystkie salda i kwoty na stronie EMPS będą wyświetlane w walutach dostępnych dla konta pieniądza elektronicznego Użytkownika

4.9. Transakcje wymiany walut i przeliczanie limitów utrzymywanych przez EMPS w EUR będzie robione wg kursów dostarczonych przez EMPS.

4.10. Aby zalogować się na stronie Partnera i korzystać z jego usług, Użytkownik ze względów bezpieczeństwa, przypisuje do konta indywidualny adres e-mail oraz hasło. W celu założenia konta pieniądza elektronicznego na stronie www.paymenticon.com, Użytkownik przypisuje do konta indywidualny adres e-mail oraz hasło.

 

5. WPŁATY E-PIENIĄDZA

5.1. Użytkownik może wpłacić e-pieniądz na swoje Konto poprzez odwiedzenie punktu Dystrybutora lub strony internetowej EMPS, logując się do swojego konta pieniądza elektronicznego i kierując się stosownymi instrukcjami o wpłatach pieniądza elektronicznego. Niezależnie od niniejszego paragrafu numer 5, nie bierzemy odpowiedzialności za zasilenie konta, dopóki nie otrzymamy środków.

5.2. Użytkownik zostanie poproszony o zeskanowanie lub ręczne wprowadzenie swojego kodu QR z Vouchera QR EMPS, lub też wprowadzenie EMPS Smartcard (do czytnika czipa lub kodu QR) i kodu PIN lub o przeprowadzenie innych uzasadnionych działań, dla umożliwienia autoryzacji transakcji wpłaty na konto.

5.3. Bilans ujemny na koncie użytkownika jest niedozwolony. Zwrot płatności, w wyniku którego powstanie bilans ujemny na koncie pieniądza elektronicznego będzie stanowił naruszenie niniejszego Regulaminu. Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego spłacenia ujemnego bilansu, wpłacając odpowiednią kwotę pieniądza elektronicznego na konto i/lub realizując odpowiednią opłatę bezpośrednio do EMPS według uznania przez EMPS. Niezastosowanie się do tego wymogu również stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Spłata ujemnego bilansu jest wymagana w trybie natychmiastowym bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie, do wysyłania Użytkownikowi wiadomości z przypomnieniem oraz podjęcia innych środków windykacji należności w tym, lecz nie wyłącznie, stosownych środków prawnych. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami związanymi z windykacją należności i egzekwowaniem prawa.

5.4. Wpłacony pieniądz elektroniczny zostanie przelany na konto Użytkownika po otrzymaniu środków przez EMPS.

5.5. Wpłaty mogą podlegać limitom na wpłatę i/lub skumulowanych wpłat, wynikającym z wymogów bezpieczeństwa i wymogów prawych. Limity podlegają zmianom w zależności od statusu weryfikacji Użytkownika i sposobu wpłaty, jakiego chce użyć. Należy pamiętać, że zależnie od statusu weryfikacji, limit wpłaty może być wyższy od limitu wypłaty lub wydatków. Limity są dostępne do wglądu w dowolnym momencie w odpowiedniej sekcji Konta pieniądza elektronicznego Użytkownika.

 

6. WYSYŁANIE PŁATNOŚCI E-PIENIĄDZEM

6.1. Płatności mogą być zrealizowane tylko na rzecz Partnerów zatwierdzonych przez EMPS. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności nie mogą być realizowane na rzecz innych posiadaczy Konta, którzy nie są Partnerami.

6.2. Zanim Zlecenie Płatności zostanie wykonane, musi zostać zatwierdzone przez Użytkownika poprzez zeskanowanie Kodu QR lub czipa EMPS Smartcard i wprowadzenie kodu PIN. Użytkownik może być również poproszony ze względów bezpieczeństwa o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z jego osobą lub Kontem pieniądza elektronicznego. Jeżeli konto Użytkownika jest chronione dodatkowymi środkami bezpieczeństwa, należy postępować zgodnie z instrukcjami o dodatkowych środkach bezpieczeństwa.

6.3. Jeżeli płatność jest realizowana na rzecz Partnera, pieniądz elektroniczny zostanie niezwłocznie wysłany na Konto pieniądza elektronicznego, powiązanego z Partnerem. Po tym, jak e-pieniądz zostanie wpłacony na konto odbiorcy, Transakcja jest Zakończona i Użytkownik nie może jej anulować.

6.4. Płatności podlegają limitom, wynikającym z wymogów bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Limity podlegają zmianom dynamicznie w zależności od statusu weryfikacji Użytkownika oraz rodzaju konta (Konto Anonimowe lub Konto Zarejestrowane). Limity są dostępne do wglądu w dowolnym momencie w odpowiedniej sekcji profilu Konta pieniądza elektronicznego Użytkownika. Użytkownik powinien się upewnić, iż limit jest wystarczający, aby dokonać żądanej płatności. Ponadto, należy pamiętać, iż odbiorca płatności również może podlegać limitom wydatków i wypłat i to może wpłynąć na jego dostęp do pieniądza elektronicznego, które zamierza mu się wysłać.

6.5. Jeżeli EMPS uzna, iż płatność posiada wysoki stopień ryzyka lub zagrożenia związanego z Kontem pieniądza elektronicznego Użytkownika, EMPS może uznać za stosowne wstrzymanie tej płatności lub jakiejkolwiek innej płatności. W razie wystąpienia takiej sytuacji, EMPS dołoży wszelkich starań, aby poinformować zainteresowanych Użytkowników o czasie, na jaki płatność została wstrzymana i o koniecznych działaniach, jakie będą musiały być podjęte, aby usunąć wstrzymanie.

 

7. TRANSAKCJE PRZY UŻYCIU E-PIENIĄDZA

7.1. Transakcje przy użyciu pieniądza elektronicznego są klasyfikowane jako: Oczekująca, Zakończona, Nieudana lub Anulowana.

a. "Oczekująca" oznacza, iż transakcja jest w trakcie przetwarzania przez EMPS i może być jedynie zakończona lub rozliczona (z powodu sporu/reklamacji), według uznania EMPS. "Oczekująca" może również oznaczać, iż Transakcja oczekuje na potwierdzenie konta lub rozliczenie ze strony trzeciej.

b. "Zakończona" oznacza, iż Transakcja została zatwierdzona i e-pieniądz jest dostępny na koncie Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli EMPS zdecyduje, że Transakcja jest związana z zakazaną działalnością lub że Transakcja jest skutkiem działalności nieuczciwej, EMPS może ją wstrzymać lub zwrócić kwotę transakcji w dowolnym momencie.

c. "Anulowana" oznacza, iż Transakcja została wstrzymana przez Użytkownika, zablokowana przez system lub zwrócona. To może być spowodowane niedokładną lub niepełną informacją o Koncie, naszą niemożnością potwierdzenia zasadności płatności, autentyczności Użytkownika lub innym zastrzeżonym powodem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat należy się kontaktować z Obsługą Klienta lub Dystrybutorem. Pomimo anulowania transakcji, zwrot środków na konto bankowe Użytkownika może nie nastąpić niezwłocznie i EMPS nie może zagwarantować ich dostępności w konkretnym przedziale czasowym.

d. "Nieudana" oznacza, iż Transakcja nie mogła zostać przeprowadzona ze względu na niedokładną Informację dotyczącą Konta Użytkownika, niewystarczające środki, lub z innego powodu związanego z Transakcją.

7.2. EMPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu kwoty i ilości Transakcji w dowolnym momencie. W celu zwiększenia limitu, należy sie kontaktować z Obsługą Klienta lub Dystrybutorem. Po otrzymaniu takiej prośby, EMPS przeprowadzi przegląd konta Użytkownika i zdecyduje, czy usunąć ograniczenia konta. Decyzja EMPS jest uznaniowa i zależy od wielu czynników.

7.3. EMPS zastrzega sobie prawo do zablokowania transakcji lub instrumentu płatniczego, także bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika, w uzasadnionych przypadkach związanych z bezpieczeństwem Konta pieniądza elektronicznego, jego zabezpieczeniami lub gdy będziemy mieli podstawę podejrzewać nieautoryzowane lub oszukańcze użycie Konta lub, że którekolwiek z zabezpieczeń Konta zostało złamane, lub w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do prania pieniędzy lub naruszenia odpowiednich przepisów prawa.

7.4. Instrument płatniczy zostanie odblokowany lub zastąpiony nowym, gdy ustąpią wyżej wymienione przyczyny zablokowania.

7.5. Transakcja zostanie odblokowana, gdy ustąpią wyżej wymienione przyczyny zablokowania.

7.6. Poinformujemy Użytkownika o zablokowaniu transakcji lub instrumentu płatniczego z wyprzedzeniem lub gdy to nie będzie możliwe - bezpośrednio po zablokowaniu, chyba, że notyfikacja byłaby niezgodna z prawem lub byłaby wbrew naszemu uzasadnionemu interesowi związanemu z bezpieczeństwem. Powiadomienia będą dostępne po zalogowaniu.

7.7. Jeśli Użytkownik uzna zablokowanie transakcji lub instrumentu płatniczego za niewlaściwe, może złożyć reklamację z niezbędnym uzasadnieniem.

7.8. Użytkownicy mogą podnieść Spór w dowolnym momencie do trzydziestu (30) dni od daty Transakcji. Spory rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika mogą spowodować zwrot Transakcji, będącej powodem sporu.

 

8. WYPŁATY

8.1. Użytkownik może wyrazić żądanie wypłaty części lub całości pieniądza elektronicznego, znajdującego się na jego Koncie w dowolnym momencie.Wypłaty mogą być dokonywane w placówce Dystrybutora lub poprzez dodatkowe metody wypłaty dostępne dla Użytkownika na stronie EMPS. Wypłaty przelewem bankowym to usługi, przynajmniej częściowo, zapewniane przez instytucje finansowe trzeciej strony. Nie gwarantujemy dostępności żadnego konkretnego sposobu wypłaty i istnieje możliwość zmiany lub zaniechania konkretnego sposobu wypłaty w dowolnym momencie bez powoływania się na procedurę opisaną w paragrafie numer 17, o ile istnieje przynajmniej jeden sposób dokonania wypłaty dostępny dla Użytkownika. W sytuacjach, gdy Użytkownik otrzyma wypłatę za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (jak na przykład bank, w którym Użytkownik posiada konto), nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wypłaty poza momentem, w którym wypłacony e-pieniądz jest otrzymany przez dostawcę usług płatniczych Użytkownika.

8.2. Pieniądz elektroniczny Użytkownika podlega limitom wypłat. Limity podlegają zmianom w zależności od dokumentacji do identyfikacji dostarczonej przez Użytkownika oraz rodzaju konta (Konto Anonimowe lub Konto Zarejestrowane). Limity wypłat są dostępne do wglądu w dowolnym momencie w odpowiedniej sekcji profilu konta pieniądza elektronicznego Użytkownika. Przed wpłatą jakiejkolwiek kwoty pieniądza elektronicznego na Konto, Użytkownik musi się upewnić, iż jego limity wypłat i wydatków odpowiadają jego potrzebom co do wypłat i wydatków, ponieważ nie będzie on miał możliwości ich przekroczenia.

8.3. Jeżeli wniosek o wypłatę przekroczy obecny limit, EMPS odrzuci wniosek Użytkownika oraz może zalecić zmianę rodzaju konta w celu usunięcia i/lub zmiany wspomnianych limitów, i/lub że dodatkowe informacje będą dostarczone i zweryfikowane.

8.4. Dzienna wypłata w gotówce (w kasie lub z DTM w siedzibie Dystrybutora) może być ograniczona w zależności od dostępności lub braku gotówki u Dystrybutora lub w DTM. W przypadku gdy środki pieniężne nie są dostępne, Dystrybutor wskaże najwcześniejszy możliwy termin wypłaty, którego data nie przekroczy 2 dni roboczych następujących po zgłoszeniu.

8.5. Bez naruszania postanowień paragrafu 9.4, maksymalna wartość dziennej wypłaty w gotówce (w kasie lub z DTM w siedzibie Dystrybutora) stanowi równowartość 5000 EUR (na dzień kalendarzowy). W przypadku wypłaty większej wartości, musisz poinformować o tym Dystrybutora podając wartość wypłaty i walutę. Dystrybutor wskaże najwcześniejszy możliwy termin wypłaty, który będzie maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania takiego zawiadomienia.

8.6. Wypłaty podlegają opłatom za realizację, zgodnie z objaśnieniem zawartym w paragrafie numer 10.

8.7. Wypłaty z Konta pieniądza elektronicznego należy realizować metodami dostępnymi dla Użytkownika według uznania EMPS. We wszystkich przypadkach wypłaty są realizowane na rzecz Użytkownika bezpośrednio lub na konto w instytucji finansowej, które jest prowadzone w imieniu Użytkownika. EMPS będzie traktował w sposób rygorystyczny wszelkie próby złamania tego wymogu i każda próba użycia Informacji, do której Użytkownik nie ma prawa, będzie uważana za oszustwo. Bez uszczerbku dla prawa do roszczenia odszkodowania w przyszłości, jeżeli zaistnieje potrzeba zbadania wypłaty z konta bankowego, które nie jest zarejestrowane na nazwisko Użytkownika, może być pobrana opłata administracyjna według naszego uznania.

 

9. ZAMKNIĘCIE KONTA

9.1. Użytkownik może zamknąć swoje Konto pieniądza elektronicznego w dowolnym momencie, przez dokonanie takiego żądania do EMPS korzystając z formularza kontaktowego. Konto może być zamknięte tylko wtedy, gdy wszystkie środki zostały wcześniej wycofane z konta pieniądza elektronicznego.

9.2. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, czy środki nie zostały użyte do prania pieniędzy, finansowania akcji terrorystycznych, lub wszelkich innych nielegalnych działań przed autoryzacją wypłaty pieniądza elektronicznego Użytkownika.

9.3. EMPS zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika w dowolnym terminie, powiadamiając Użytkownika z miesięcznym wyprzedzeniem. EMPS może również zamknąć Konto i rozwiązać postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, jeśli Użytkownik je złamał lub jeśli ma uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy, oszustwa lub innej nielegalnej działalności. Jeśli Konto Użytkownika zostanie zamknięte, otrzyma on na stronie internetowej EMPS zawiadomienie o jego zamknięciu i, jeśli to możliwe, o powodach jego zamknięcia z możliwością wypłacenia wszelkich środków, jakie się na nim znajdują, jeśli nie są one podmiotem żadnego sporu. Powiadomienia będą dostępne po zalogowaniu.

9.4. W wypadku podejrzenia, że ktoś uzyskał dostęp do pieniądza elektronicznego Użytkownika bez jego upoważnienia, możemy zawiesić lub ograniczyć jego dostęp do Konta lub Usług (na przykład ograniczając dostęp do pieniądza elektronicznego, do jego wysyłania, wypłacania lub usuwając Informacje finansowe). Jeżeli dostęp do Konta zostanie ograniczony w jakimkolwiek innym wypadku, Użytkownik otrzyma zawiadomienie i możliwość zwrócenia się z prośbą o przywrócenie dostępu, w stosownym przypadku.

9.5. Wszelkie wykonane Transakcje i opłaty naliczone przed zgłoszeniem zamknięcia Konta (włącznie z Transakcjami, które są nieodwołalne i zostały rozpoczęte, lecz nie zakończone przed zamknięciem Konta) nie będą refundowane.

 

10. OPŁATY

10.1. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Usług są w każdej chwili do wglądu w sekcji "Opłaty" na stronie internetowej EMPS. Dla jasności, sekcja "Opłaty" stanowi część niniejszego Regulaminu. Opłaty podlegają okresowym zmianom. W szczególnych warunkach, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, jak jest to wyjaśnione w niniejszym Regulaminie.

10.2. Opłaty ponoszone przez Użytkownika zostaną pobrane z jego Konta pieniądza elektronicznego i Użytkownik niniejszym udziela nam swojego upoważnienia do wykonania tego działania, przed wypłaceniem e-pieniądza. Opłaty za wycofanie transakcji również zostaną pobrane z konta Użytkownika, w momencie realizacji wycofania transakcji.

10.3. W wypadku, gdy konto pozostaje nieużywane (brak realizacji płatności, transakcji, wpłat lub innych operacji) przez okres przynajmniej dwunastu (12) miesięcy, Użytkownik zacznie ponosić miesięczne opłaty określone w sekcji "Opłaty" na stronie internetowej EMPS.

 
 

 

11. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE STRON

11.1. UŻYTKOWNIK

11.1.1. Aby móc korzystać z naszych Usług, Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż następujące stwierdzenia o nim są prawdziwe od momentu wejścia w życie niniejszego Regulaminu do momentu jego wygaśnięcia:

a. Użytkownik jest mieszkańcem kraju, który zezwala na korzystanie z Usług bez ograniczeń;

b. Użytkownik nie jest osobą prawną.

c. Masz przynajmniej 18 lat, nie potrzebujesz zgody ani zezwolenia innej osoby fizycznej lub prawnej, do podejmowania i zawierania zobowiązań umownych zawartych w niniejszym Regulaminie.

d. Nie wyrażasz zgody ani nie upoważniasz żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej do korzystania z Usług EMPS poprzez Twoje Konto pieniądza elektronicznego.

e. Podejmowane przez Ciebie działania zawarte w niniejszym Regulaminie w żaden sposób nie łamią prawnych zobowiązań Partnera, w tym żadnej umowy pomiędzy Partnerem/ Partnerami i stroną trzecią/stronami trzecimi.

f. Użytkownik stara się utrzymać wartość i dbać o reputację EMPS w możliwie najlepszy sposób.

g. Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Regulaminem i intencją niniejszego Regulaminu i zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami.

h. Użytkownik nie używa naszych Usług do żadnych celów uważanych za oszukańcze, przestępcze lub nielegalne według przepisów i regulacji i stosownych jurysdykcji.

i. Użytkownik dostarcza do EMPS tylko dane i informacje, które zostały zebrane i przekazane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takich jak przepisy dotyczące przechowywania lub przekazywania danych osobowych, włączając, lecz nie ograniczając się do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozdział 440 Praw Malty. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie niniejszej informacji Partnerom, w przypadkach gdy jest to wymagane, aby Partner mógł dostarczyć swoje Produkty.

j. Użytkownik nie będzie używał obraźliwego lub wulgarnego języka kontaktując się z EMPS lub/ oraz z Dystrybutorem. Obraźliwe zachowanie nie będzie tolerowane i może skutkować zamknięciem konta pieniądza elektronicznego Użytkownika.

k. Użytkownik był i jest we wszystkich istotnych aspektach w zgodzie z prawem (w tym z jakimkolwiek rozporządzeniem, pozwoleniem lub zarządzeniem mającym jakikolwiek wpływ na działalność operacyjną EMPS) i w żaden sposób go nie narusza.

l. Użytkownik przy chęci skorzystania z usługi Partnera i konieczności przesłania jego danych z systemu Paymenticon, wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych operatorowi strony Partnera. Ponadto, wyraża zgodę na wskazanie przypisanego mu rachunku bankowego w formacie IBAN w systemie Paymenticon, jako jego rachunku bankowego w systemie Partnera.

11.2. EMPS

11.2.1. Ta strona internetowa, Usługa oraz informacja i wszelka inna zawartość jest niniejszym dostarczana "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna", bez jakichkolwiek gwarancji i warunków wyrażonych wprost czy domyślnych. Nie wyłączając żadnego z powyższych postanowień, EMPS wraz ze swoimi spółkami zależnymi, agentami oraz poszczególnymi pracownikami, kontrahentami, dyrektorami, urzędnikami i akcjonariuszami, wyrzeka się wszelkich gwarancji, w tym, lecz nie wyłącznie:

1) wszelkich gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, integracji, stosowności, wiarygodności, kompletności lub terminowości, użyteczności, wynikających z użytku handlowego lub sposobu prowadzenia transakcji lub działalności itp., niniejszej strony internetowej i jej zawartości;

2) wszelkiej gwarancji bezpieczeństwa, płynnego działania, braku opóźnień lub zawieszania, niezmienności lub błędności niniejszej strony internetowej lub innych stron należących do EMPS;

3) domniemanych gwarancji niezakłóconego korzystania, przydatności i jakości handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania, tytułu prawnego, zawartości informacyjnej, niezakłócania lub nienaruszania praw osób trzecich.

11.2.2. EMPS nie udziela gwarancji co do stosowności materiałów oraz postanowień zawartych na niniejszej stronie we wszystkich krajach, z których Użytkownik korzysta z Usług. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług spoza Malty, ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw danej jurysdykcji.

11.2.3. W razie potrzeby EMPS zapewnia pomoc i wskazówki dla Uzytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z internetowych usług płatniczych (w tym wszystkich pytań, reklamacji, wniosków o wsparcie i powiadomień o nieprawidłowościach lub incydentach dotyczących płatności internetowych i związanych z nimi usług) za pomocą: https://paymenticon.com/. Użytkownicy chcący skontaktować się z EMPS powinni skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego po zalogowaniu. Użytkownik powinien zawsze upewnić się, że adres URL zawiera prefix https:// . Każda wiadomość w imieniu EMPS przekazana poprzez inny kanał, taki jak e-mail, dotycząca prawidłowego i bezpiecznego korzystania z usługi płatności internetowej, nie jest wiarygodna.

11.2.4. W razie wyświetlania lub podawania przez EMPS stron internetowych lub hiperłącza do jakiejkolwiek strony trzeciej na stronie EMPS, wyłącznie dla wygody Użytkownika i EMPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie tych stron.

11.2.5. EMPS, w każdym czasie, wyraża zgodę na działanie w dobrej wierze oraz w zgodzie z celem niniejszego Regulaminu.

 

12. GŁÓWNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

12.1. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków, aby kod PIN swojego Konta, Voucher QR EMPS, EMPS Smartcard i kod PIN były bezpieczne i nigdy nikomu nieujawniane. Użytkownik nigdy nie zostanie poproszony przez Nas o ujawnienie swoich danych logowania lub kodu PIN Nam lub stronie trzeciej. Należy Nas powiadomić o jakiejkolwiek wiadomości otrzymanej przez Użytkownika lub stronie internetowej, nie należącej do EMPS, lub nie będącej częścią terminalu znajdującego się na terenie Dystrybutora, gdzie Użytkownik jest proszony o podanie kodu PIN. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości co do autentyczności strony internetowej, powinien się skontaktować z Obsługą Klienta. Zaleca się zmianę kodu PIN regularnie (przynajmniej co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy) w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Konta Użytkownika. Użytkownik nigdy nie powinien pozwolić osobie trzeciej na dostęp do jego Konta lub by osoba trzecia obserwowała, gdy Użytkownik się do niego loguje.

12.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na bezpieczeństwo, Voucher QR EMPS jest unieważniany po 6 miesiącach od daty wydania lub w momencie wydania nowego Vouchera QR związanego z danym Kontem, jeżeli nastąpi to wcześniej. Podobnie, EMPS Smartcard jest unieważniana po 24 miesiącach od daty wydania lub w momencie wydania nowej EMPS Smartcard do danego Konta, jeżeli nastąpi to wcześniej. Ponadto, pięć (5) nieudanych prób logowania z rzędu w ciągu 24 godzin spowoduje unieważnienie kodu PIN. Zostanie on automatycznie reaktywowany o godzinie 00:00 następnego dnia kalendarzowego.

12.3. Aby reaktywować Konto wcześniej, niż automatyczne ustawienia na to powalają lub aby ustanowić nowy kod PIN, Użytkownik musi się skontaktować z Dystrybutorem, gdzie jego tożsamość zostanie zweryfikowana i personel reaktywuje jego Konto oraz w razie zgłoszonej prośby umożliwi Użytkownikowi ustanowienie nowego kodu PIN przy kolejnym użyciu systemu.

12.4. Kod PIN może zostać zmieniony po zalogowaniu się, złożeniu wniosku o jego zmianę i dostarczeniu dotychczasowego kodu PIN na stronie internetowej EMPS lub poprzez kontakt z Dystrybutorem.

12.5. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek podejrzenia lub sygnały, iż jego dane logowania lub inne środki zabezpieczające, zostały zagubione, skradzione, przywłaszczone, użyte bez upoważnienia lub sprzeniewierzone w inny sposób, zaleca się zmianę kodu PIN. Użytkownik powinien skontaktować się z Obsługą Klienta lub Dystrybutorem niezwłocznie po zdaniu sobie sprawy z jakiegokolwiek wypadku zagubienia, kradzieży, przywłaszczenia lub nieautoryzowanego korzystania z jego Konta pieniądza elektronicznego, danych logowania lub innych zabezpieczeń. Każdy z powyższych przypadków, niewynikający z winy EMPS, spowoduje obciążenie Użytkownika odpowiedzialnością za wszelkie straty poniesione w jego rezultacie. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek podejrzenie, iż do jego konta miał dostęp ktoś inny, powinien również skontaktować się z policją i zgłosić to zdarzenie.

12.6. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić do EMPS wszelkie płatności oszukańcze (oraz same podejrzenia co do nich), podejrzane incydenty i nieprawidłowości podczas sesji płatności Internetowych i/lub ewentualne próby nieuprawnionego uzyskania danych. Zgłoszenie jest możliwe za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na https://paymenticon.com/ dostępnego po zalogowaniu. EMPS może również informować o jakichkolwiek (potencjalnych) transakcjach oszukańczych lub ostrzeżeniach przed zagrożeniami (np. wiadomości phishingowe) za pośrednictwem strony internetowej EMPS.

12.7. Możemy zawiesić dostęp Użytkownika do jego Konta pieniądza elektronicznego lub inaczej ograniczyć jego działanie wobec uzasadnionych podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa konta lub jego funkcji zabezpieczających lub jeżeli mamy podstawy podejrzenia, iż Konto zostało użyte w sposób nieautoryzowany lub oszukańczy i że doszło do naruszenia któregokolwiek z jego zabezpieczeń. Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu lub jakimkolwiek ograniczeniu i o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem, lub, w razie niemożliwości tego działania, zaraz po nałożeniu zawieszenia lub ograniczenia, chyba że takie powiadomienie byłoby niezgodne z prawem lub naruszałoby w sposób uzasadniony nasze interesy bezpieczeństwa. Powiadomienia będą dostępne po zalogowaniu. Zawieszenie i/lub ograniczenie może być usunięte w możliwie najszybszym czasie, gdy tylko powody zawieszenia i/lub ograniczenia przestajną istnieć.

12.8. Konieczne jest podjęcie wszelkich uzasadnionych działań, aby upewnić się, iż konto e-mail jest bezpieczne i dostępne tylko dla Użytkownika, jako że e-mail Użytkownika może być użyty do komunikacji z nim na temat bezpieczeństwa jego Konta pieniądza elektronicznego lub danych logowania. W wypadku naruszenia bezpieczeństwa któregokolwiek adresu e-mailowego zarejestrowanego w usłudze Konta pieniądza elektronicznego, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta lub z Dystrybutorem oraz dostawcą usługi konta emailowego, jak tylko będzie świadom naruszenia.

12.9. Użytkownik musi się upewnić, że jego dane logowania nie są zachowane na przeglądarce lub w podręcznej pamięci komputera lub zachowane w jakikolwiek inny sposób, niezależenie od tego, czy używa komputera w domu, w pracy lub miejscu publicznym. Użytkownik nie powinien używać żadnych funkcji, pozwalających na zachowanie tajnych danych na komputerze, z którego korzysta.

12.10. Użytkownik powinien używać narzędzi bezpieczeństwa (takich jak: program antywirusowy, firewalle) używając systemu operacyjnego urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług. Jeżeli połączenie z naszą stroną internetową następuje za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, należy upewnić się, że połączenie to jest bezpieczne. Można to zrobić sprawdzając kolor symbou kłódki, która jest umieszczona przed adresem strony internetowej. Jeżeli kłódka jest zielona połączenie jest bezpieczne.

 

13. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

13.1. W związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik oświadcza, że:

a. nie naruszy w żaden sposób postanowień niniejszego Regulaminu;

b. nie naruszy żadnego prawa, zarządzenia, umowy lub rozporządzenia (na przykład, tych dotyczących usług finansowych, takich jak rozporządzenia przeciw praniu pieniędzy, przeciw dyskryminacji, o ochronie konsumenta, o fałszywej reklamie lub nieuczciwej konkurencji);

c. nie naruszy praw autorskich, patentów, znaku towarowego, tajemnic handlowych lub innych praw do własności intelektualnej, lub praw do reklamy i prywatności, należących do EMPS lub jakiejkolwiek strony trzeciej;

d. nie dostarczy informacji nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd;

e. nie wstrzyma się od dostarczenia dodatkowych Informacji o sobie lub swojej działalności handlowej, o które możemy poprosić;

f. nie będzie używał systemu do celów niezgodnych z prawem, napastliwych wobec innych osób, naruszających ich dobre imię lub mających na celu oszustwa

g. nie odmówi współpracy w dochodzeniu lub dostarczeniu nam potwierdzenia swojej tożsamości lub innej Informacji nam wcześniej przez niego dostarczonej;

h. nie poda się za inną osobę fizyczną lub prawną albo bezprawnie potwierdzi związek z inną osobą fizyczną lub prawną;

i. nie podejmie się żadnego działania, które mogłoby mieć jako skutek bezpodstawne wzbogacenie podczas Sporu poprzez otrzymanie lub próbę otrzymania środków od EMPS i Partnera lub banku za tą samą Transakcję;

j. nie będzie działać w sposób obraźliwy, zniesławiający, oszczerczy, bezprawnie grożący lub bezprawnie prześladujący;

k. nie będzie używać anonimowych serwerów PROXY;

l. nie będzie kierował Kontem powiązanym z innym Kontem, zaangażowanym w którąkolwiek z wymienionych Czynności Zabronionych;

m. nie będzie prowadził działalności lub korzystał z Usług w sposób, który skutkuje lub może skutkować skargami, Sporami, Wnioskami, Obciążeniami Zwrotnymi, Opłatami, grzywnami, karami oraz innymi szkodami dla EMPS, strony trzeciej lub samego Użytkownika;

n. nie spowoduje otrzymywania przez EMPS dysproporcjonalnej liczby Reklamacji, które zostały zakończone na korzyść wnioskodawcy w związku z Kontem lub działalnością Użytkownika;

o. nie posiada oceny wiarygodności kredytowej z agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące kredytów wskazującej na wysoki poziom ryzyka związanego z korzystaniem przez Użytkownika z Usług;

p. nie będzie korzystał z Konta lub Usług w sposób, który mógłby być uważany przez EMPS lub bank pośredniczący oraz/lub firmę przetwarzającą płatności za nadużycie bankowego procesu Zwrotu Płatności;

q. nie dopuści, aby jego Konto miało bilans odpowiadający sumie, jaką jest Nam dłużny;

r. nie będzie korzystał z Usług z zabronionych terytoriów;

s. nie będzie wysyłał niechcianych wiadomości do innego Użytkownika ani nie będzie używał Usług do pobrania opłat za wysyłanie lub pomoc w wysyłaniu niechcianych wiadomości do stron trzecich;

t. nie podejmie żadnych działań, które nałożyłyby niestosowne lub dysproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;

u. nie będzie umożliwiał działania wirusom, koniom trojańskim, robakom komputerowym, przeprowadzania ataków DDoS lub innym programom komputerowym, które mogą uszkodzić, zakłócić działanie, podstępnie przechwycić lub przywłaszczyć system, dane lub Informacje;

v. nie będzie używał programów szkodliwych (robots, spiders) lub innych urządzeń ani innych procesów do monitorowania lub kopiowania strony internetowej EMPS bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody;

w. nie będzie używał żadnego urządzenia, oprogramowania, procedury, aby obejść “robot exclusion headers” lub aby zakłócać lub próbować zakłócać działanie naszej strony lub Usługi;

x. nie będzie kopiował, odtwarzał, przekazywał stronie trzeciej, zmieniał, modyfikował, tworzył produktów pochodnych, publicznie wyświetlał części żadnych treści stron/y EMPS bez pisemnej zgody z naszej strony lub ze strony odpowiedniej strony trzeciej;

y. nie podejmie żadnego działania, które może spowodować stratę jakiejkolwiek z usług dostarczanych Nam przez zewnętrznych usługodawców;

z. nie ujawni nikomu swoich danych logowania do Konta ani nie będzie używał danych innej osoby. Nie bierzemy odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, będące skutkiem udzielenia dostępu do Konta osobie trzeciej i wynikających z błędnego użycia danych logowania, w tym kodu PIN;

aa. nie wykona, lub pominie wykonanie lub podejmie próbę wykonania lub jego pominięcia, jakiegokolwiek innego działania, które mogłoby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Usług lub działalności prowadzonej w ramach Usług lub w inny sposób zgodny z warunkami niniejszego Regulaminu.

 

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. W wypadku złożenia reklamacji z tytułu źle zrealizowanej płatności w rezultacie naszego błędu, w przypadku, jeśli EMPS uzna, że obciążenie zostało dokonane w sposób nieprawidłowy, na prośbę Użytkownika niezwłocznie zostanie mu zwrócona kwota płatności, włącznie z poniesionymi opłatami. Nie dotyczy to wypadków:

a. Gdzie Reklamacja została wniesiona z tytułu nieumiejętności utrzymania przez Użytkownika bezpieczeństwa informacji o Koncie elektronicznym, jak na przykład, danych logowania lub weryfikacji tożsamości, Voucherów QR EMPS lub EMPS Smartcards, w którym to przypadku Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność;

b. Kiedy Użytkownik nie powiadomi nas niezwłocznie o zagubieniu danych logowania lub weryfikacji tożsamości, Voucherów QR EMPS lub EMPS Smartcards, lub o innym zdarzeniu, które mogłoby być uznane za zagrożenie bezpieczeństwa jego Konta pieniądza elektronicznego i którego Użytkownik jest świadom. W takim wypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione do momentu zawiadomienia nas o sytuacji;

c. W wypadku, gdy Transakcja nie była autoryzowana i Użytkownik spowodował zagrożenie bezpieczeństwa swojego Konta pieniądza elektronicznego na skutek rażącego niedbalstwa.

d. W wypadku, gdy Użytkownik nie zakwestionuje i nie zwróci naszej uwagi na nieautoryzowaną lub nieprawidłowo przeprowadzoną Transakcję w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty jej wykonania, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody.

14.2. Użytkownik powinien sprawdzać historię Transakcji na swoim Koncie pieniądza elektronicznego regularnie i często oraz skontaktować się z Obsługą Klienta lub Dystrybutorem w trybie natychmiastowym w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości.

14.3. W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu, który doprowadził do nieprawidłowej lub skierowanej do niewłaściwego odbiorcy płatności, podejmiemy odpowiednie kroki zmierzające do udzielenia Użytkownikowi pomocy w wyjaśneniu i odzyskaniu takich płatności.

14.4. Z zastrzeżeniem powyższego, nie bierzemy odpowiedzialności za żadne nieprawidłowe funkcjonowanie Usług lub nieprawidłowe działania usług pośredników, od których jesteśmy zależni w wypełnianiu naszych obowiązków na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem, że wspomniane nieprawiłdłowości są rezultatem nienaturalnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od nas lub naszych pośredników.

14.5. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne pośrednie i wynikowe straty, w tym, lecz nie wyłącznie ograniczające się do utraty dochodu, działalności lub reputacji. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z przestrzegania przez nas wymogów prawnych i regulacyjnych.

14.6. Odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody na skutek usługi nie powinny przekraczać kwoty równej opłatom na rzecz EMPS w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które spowodowało jakiekolwiek roszczenia odpowiedzialności.

14.7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączenie odpowiedzialności za śmierć lub uraz ciała oraz oszustwo lub podanie fałszywych informacji lub odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona.

14.8. Nasze obowiązki zawarte w niniejszym Regulaminie są ograniczone do udzielenia dostępu Użytkownikowi do Konta pieniądza elektronicznego oraz pozostałychych oferowanych elektronicznych usług płatniczych i nie mają związku z oraz nie oznaczają udzielenia poparcia dla jakości, bezpieczeństwa lub legalności jakichkolwiek produktów i usług świadczonych przez Użytkownika.

14.9. Nie bierzemy odpowiedzialności za prawidłowe naliczenie i opłatę podatków, cła oraz innych kosztów wynikających z Transakcji handlowej pomiędzy Użytkownikami lub/i z Partnerem.

14.10. Użytkownik wyraża zgodę na to, by nas bronić, zwracać poniesione koszty i chronić nas oraz firmy przynależące do naszego koncernu przed szkodą wynikającą z jakiejkolwiek Reklamacji, pozwu lub kosztów (w tym koszty prawne, grzywny lub kary) przez nas poniesionych w związku ze złamaniem przez Użytkownika lub jego pełnomocników prawnych niniejszego Regulaminu, prawa lub rozporządzenia oraz/lub zasad korzystania z usług. To postanowienie obowiązuje również po wygaśnięciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a EMPS.

14.11. EMPS nie wydaje żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w żadnym wypadku nie stanowi żadnego potwierdzenia przez EMPS jego prawomocności, kompetencji, umiejętności, polityki, zwyczajów lub wierzeń. EMPS nie ma kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi opłacane za pośrednictwem Konta pieniądza elektronicznego.
 

15. DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ

15.1. EMPS nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę ekonomiczną, opóźnienie lub niewykonanie dowolnej części niniejszej umowy w zakresie, w jakim taka strata, opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane pożarem, powodzią, wybuchem, wypadkiem, wojną, strajkiem, embargiem, wymaganiami rządowymi, władzą cywilną lub wojskową, działaniem siły wyższej, niepokojami społecznymi, naruszeniem danych, niemożliwością zapewnienia materiałów lub siły roboczej, działaniem jakiegokolwiek Użytkownika lub jakąkolwiek inną przyczyną poza kontrolą EMPS.

 

16. ZMIANY

16.1. W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany, usunąć lub dodać treści do niniejszego Regulaminu, w tym Opłaty oraz inne kwoty związane z Kontem Użytkownika ("Zmiana"), zawiadamiając o takiej Zmianie poprzez publikację poprawionej zaktualizowanej wersji niniejszego Regulaminu na stronie internetowej / stronach internetowych EMPS. Zmiana zostanie przez nas wprowadzona jednostronnie i zostanie uznana za zaakceptowaną, gdy, po otrzymaniu przez Użytkownika zawiadomienia o jej zaistnieniu, będzie on dalej korzystał z Usług bez zgłoszenia do niej sprzeciwu.

16.2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Zmiany, będzie zmuszony do zamknięcia swojego Konta według procedury zamykania konta wyjaśnionej w paragrafie numer 9. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu poprzez zamknięcie konta, Zmiana zostanie uznana za zaakceptowaną przez niego. Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie i nieodpłatnie (oprócz opłat za wypłacenie pieniądza elektronicznego znajdującego się na tym Koncie), lecz powinien on pamiętać, iż może być zobowiązany wobec nas po zamknięciu konta do wszelkich obciążeń, jakie spowodował i za jakie jest odpowiedzialny przed zamknięciem konta w szczególności, ale nie ograniczając się do naszych praw wynikających z paragrafu 10.

 

17. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

17.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, patenty oraz inne rodzaje własności intelektualnej dotyczące Usług i użyte w związku z nimi, pozostają wyłączną własnością EMPS lub innej strony trzeciej, jaka może zostać określona w dowolnym czasie. Użytkownik nie będzie kwestionował własności EMPS lub strony trzeciej w czasie trwania ważności jak również po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu (w całości lub w odniesieniu do wsparcia).

17.2. EMPS i Użytkownik zgadzają się i przyjmują do wiadomości, iż niniejszy Regulamin daje Użytkownikowi prawo korzystania z systemu EMPS, lecz nie używania lub innego eksponowania jego logo lub wszelkiej innej własności intelektualnej EMPS, z wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodniły inaczej na piśmie. W wypadku, kiedy Użytkownik potrzebuje skorzystać z własności intelektualnej EMPS, powinien wnieść o to pisemny wniosek z prośbą do EMPS.

 

18. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

18.1. W razie możliwości, każde postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie powinno być interpretowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Jeżeli którekolwiek postanowienie tutaj zawarte jest uznane za nieważne, bezprawne lub niewykonalne, to takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie, gdzie jest ono nieważne lub niewykonalne, bez unieważniania pozostałej części niniejszego Regulaminu.

 

19. INTERPRETACJA

19.1. Interpretacja niniejszego Regulaminu nie jest zależna od jego nagłówków.

 

20. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

20.1. Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką Prywatności, stanowią całość porozumień pomiędzy Stronami i zastępują wcześniejsze postanowienia zarówno ustne, jak i pisemne, zawarte między Użytkownikiem i EMPS, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

 

21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

21.1. Niniejsza Umowa wraz z prawami i obowiązkami Stron w niej zawartymi podlega i interpretowana będzie pod wszelkimi względami zgodnie z Prawem Malty.

21.2. Niniejszym Strony zobowiązują i zgadzają się, iż każdy spór, kontrowersja lub wniosek, jaki którakolwiek ze Stron może wnieść w związku z niniejszą Umową (w tym, bez wyjątków, każdy spór, kontrowersja lub wniosek w związku z obowiązywaniem, ważnością lub wygaśnięciem niniejszej Umowy), którego nie będzie możliwości rozwiązać polubownie, zostanie skierowany do rozwiązania do Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego (The Malta Arbitration Centre), zgodnie z Ustawą o Arbitrażu, Rozdział 387, Prawa Malty. Trybunał arbitrażowy składa się z jednego arbitra wyznaczanego przez Przewodniczącego Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego, działającego na Malcie w zgodzie z Zasadami Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego, które mogą obowiązywać w dowolnym czasie. Decyzja jest ostateczna i obowiązująca dla obu Stron. Żaden punkt niniejszej Umowy nie ogranicza prawa Stron w możliwości polubownego rozwiązania sporu i wniesienia sprawy do rzeczowo właściwego sądu.

 

22. POSTANOWIENIA REGIONALNE - POLSKA

22.1. Niniejsze Postanowienia Regionalne (dalej zwane “Postanowieniami regionalnymi”) są integralną częścią Regulaminu. Dla poszanowania przepisów szczególnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Postanowienia regionalne są uzupełnieniem Regulaminu, jak i wszelkich innych porozumień zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a EMPS w ramach korzystania z Usługi. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi Postanowieniami regionalnymi, a Regulaminem, pierwszeństwo mają Postanowienia regionalne.Postanowienia regionalne zostały sporządzone w języku polskim i ich interpretacja powinna być dokonywana w tym języku.

22.2. Reklamacje:

a. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi rozpatruje EMPS.

b. Użytkownik zgadza się zgłaszać reklamację poprzez formularz znajdujący się na stronie https://paymenticon.com

c. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przesłania reklamacji.

d. EMPS udziela odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej ją otrzymał, chyba że użytkownik wyrazi zgodę pisemną na inną formę kontaktu.

e. Jeżeli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie wskazanym w lit. c. niniejszego ustępu, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika.

f. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, EMPS w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją:

wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
g. Z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustępie 15 (Ograniczenie odpowiedzialności), użytkownik ma obowiązek złożyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni kalendarzowych, po wykryciu zdarzenia uzasadniającego jej złożenie.

h. Zmiany Regulaminu, jak i wszelkich innych porozumień pomiędzy Użytkownikiem i EMPS będą komunikowane Użytkownikowi.